Alla produkter

Låt barnen skapa -språkutveckling genom bilder Visa större

Låt barnen skapa -språkutveckling genom bilder

40,00 € inkl.

Mer information

För att behålla och utveckla sin kreativitet och fantasi genom hela skoltiden och in i vuxenlivet behöver eleverna få möjligheter och uppmuntran till att öva den bildspråkliga förmågan. Genom att integrera övriga änen med bild och form ökar elevens förmåga att inhämta kunskaper och att träna färdigheter. Att samtala omkring sina arbeten ger möjligheter som berikar och utmanar språkutvecklingen. Dessutom ger det insikter och förståelser omkring hur andra tänker. Talspråk, bildspråk och skriftspråk -våra tre viktiga kommunikationsmedel. Inget av de tre språken får glömmas bort, alla tre är lika viktiga och "hjälper varandra". Boken vänder sig till lärare och pedagoger som arbetar inom skolans olika verksamheter. Kreativ, skapande verksamhet är grundläggande i alla klasser, förskoleklasser och fritidshem och för alla elever, men kanske särskilt för barn i mångkulturella klasser med svenska som andraspråk eller för barn i behov av särskilt stöd. Boken ska inspirera pedagoger till att använda bildspråket som ett verktyg i kunskapsutvecklingen. Glädje i skapandeprocessen är viktig men också att visa respekt för barnet som skapande individ.