Begrepp och uttryck

Läsbiten, Läsebok Visa större

Läsbiten, Läsebok

17,00 € inkl.

Mer information

Läsbiten är en ny läslära som tar fasta på ordens uppbyggnad. Läsbiten består av fem delar, som kompletterar varandra. Framför allt läseboken, övningsboken och kopieringsunderlagen bör användas tillsammans. Läseboken bygger på läsövningar som stärker de delar i barns språkutveckling som är viktiga vid läsinlärningen. Hit hör att kunna uppfatta ordens början och rimdelar (onset-rime) och att lära in ljuden med hjälp av flera sinnen. Läseboken innehåller fonetiska bilder av ljuden/bokstäverna, ord som endast består av de ljud/bok- stäver eleven arbetat med och där början-rimdel är markerade i olika färger, enkla meningar och korta texter. Dessutom är boken illustrerad med många fina och tydliga bilder. Boken vänder sig till elever som börjar grundskolans lågstadium och som är i behov av särskilt stöd och stimulans för att komma igång med sin läsning. Läromedlet lämpar sig också för nyanlända elever som ska lära sig svenska samt för särskolans elever.